MĚSTSKÉ VANY – červenec a srpen 2019

 

Městské vany jsou určeny pro odkládání velkoobjemového odpadu z domácností. Do van mohou občané Kladna odložit např. starý nábytek, kamna, matrace, koberce aj.. Naopak do van nepatří stavební odpad, pneumatiky, bioodpad ani elektroodpad s nebezpečným odpadem.

V prázdninových měsících, v červenci a v srpnu 2019, budou v Kladně vany na velkoobjemový odpad rozmisťovány pouze na žádost občanů. Pokud se občané bytových domů, popřípadě občané rodinných domů v dané ulici domluví na společných úklidech, mohou si zdarma objednat návoz městské vany vždy nejméně s čtrnáctidenním předstihem a to písemně na adrese: Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno nebo mailem: renata.ladmanova@mestokladno.cz. Žádost bude posouzena z hlediska finančních a organizačních možností Města.

Velkoobjemový odpad mohou občané i nadále zdarma odkládat do kladenských sběrných dvorů (do 300 kg/osoba/rok).

V rámci podzimního úklidu v září, říjnu a v listopadu budou městské vany dávány do ulic opět dle pravidelných rozpisů, proto prosím v tuto dobu sledujte informace uváděné v měsíčníku Kladno nebo na webových stránkách Města Kladna (www.mestokladno.cz –Kladno třídí odpady).

 

Neodkládejte odpad mimo vyhrazené nádoby a místa!